Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

105 Kumpulan Contoh Soal Penilaian Harian (PH) dan Ulangan Harian (UH) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) Materi Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah Kelas 7/VII SMP/MTS Kurikulum 2013 dan Jawabannya. Lengkap.

Contoh Soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) Materi Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah Kelas 7/VII SMP/MTS Kurikulum 2013

Masharist.com. Assalamualaikum wr.wb. Berikut ini masharist.com membagikan Latihan Soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) Materi Indahnya Kebersamaan dengan Berjamaah Kelas 7/VIII SMP/MTS Kurikulum 2013.

Latihan soal ini berbentuk pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban dilengkapi dengan kunci jawabannya. Soal-soal ini juga bermanfaat sebagai latihan, bagi teman-teman yang akan melaksanakan Penilaian Harian (PH) atau Ulangan Harian (UH), Quiz,Kuis, Latihan, Tugas, Pekerjaan Rumah (PR),Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) atau penilaian-penilaian lainnya.

Soal-soal ini dibuat berdasarkan materi-materi berikut :
1. Renungkanlah
2. Cermatilah
3. Ayo salat Berjamaah! .
4. Tata Cara salat Berjamaah
5. Pembiasaan salat Berjamaah

Soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP)  kelas 7 tentang Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah berikut ini tersusun atas soal pilihan ganda yang berjumlah 105 soal serta sudah dilengkapi dengan jawabannya. Harap kerjakan dengan teliti ya.

Semoga contoh-contoh soal ini dapat bermanfaat bagi proses belajar teman-teman. amin ya rabbal alamin 

 

Pilihan Ganda

Part I / Bagian I

1.Makmum masbuq adalah makmum yang...

a)ketinggalan sholat-nya imam
b)memisahkan diri dengan imam
c)tidak mengikuti sholat-nya imam
d)menyesuaikan diri dengan imam

2.Syarat sah salat berjamaah antara lain...
a)Ada imam, Makmum, Masjid, Salat imam mengikuti makmum, Dikerjakan dalam satu majelis
b)Ada imam dan makmum, Dikerjakan dalam satu majelis, Salat makmum mengikuti salat imam
c)Imam, Makmum, Masjid, Salat yang akan dikerjakan, Salat makmum mengikuti salat imam
d)Imam, Makmum, Dikerjakan dalam satu majelis

3.Saat imam membaca Surah Al-Fatihah, makmum hendaknya...
a)bergurau
b)tertawa
c)bercakap-cakap
d)mendengarkan

4.Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding £alat sendirian, yaitu...
a)37 derajat
b)47 derajat
c)27 derajat
d)17 derajat

5.Perhatikan pernyataan berikut ini...
1. Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca al-Qur'an
2. Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca al-Qur'an
3. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an
4. Pak Rosyid berumur 35 tahun dan fasih membaca al-Qur'an

Orang yang tepat dipilih menjadi imam sholat adalah...
a)Umar
b)Farhan
c)Rosyid
d)Aminah

6.Apabila suami istri ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka...

a)istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami
b)istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri suami
c)istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang suami
d)suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping kanan suami

7.Banyak keutamaan yang diperoleh dari melaksanakan salat berjamaah, seperti?
a)Banyak uang
b)Hidup disiplin
c)Mendapat banyak pahala
d)Disayang orang tua

8.Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding salat sendirian, yaitu . .
a)27 derajat
b)47 derajat
c)17 derajat
d)37 derajat

9.Jumlah makmum dalam salat berjamaah paling sedikit adalah . . . .

a)empat orang
b)satu orang
c)tiga orang
d)dua orang

10.Perhatikan hal-hal berikut ini...
1. Hujan lebat
2. Sakit
3. Tertinggal satu rakaat
4. Tidak mendapat saf depan
Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah...

a)1 dan 4
b)1 dan 2
c)3 dan 4
d)2 dan 3

11.Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah...

a)empat orang
b)tiga orang
c)satu orang
d)dua orang

12.Pada saat Anisa datang untuk berjamaah salat Magrib, imam sedang sujud rakaat pertama. Anisa berniat salat Magrib, takbiratul ihram, dan langsung sujud bersama imam. pada saat imam menutup salat dengan salam, Anisa harus?

a)berdiri lagi untuk menambah 2 rakaat yang belum selesai.
b)Ikut salam bersama imam tanpa menambah rakaat yang kurang.
c)Melakukan sujud sahwi.
d)Berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai.

13.Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada rakaat kedua, maka makmum hendaknya...

a)mengingatkan dengan batuk-batuk kecil
b)mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah”
c)ikut berdiri sesuai gerakan imam
d)langsung duduk untuk tasyahhud awwal

14.Keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian ialah dilipatkan pahalanya 27 derajat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang di riwayatkan oleh?

a)Bukhori dan Muslim
b)Bukhori
c)Muslim
d)Ibnu Majah

15.Sebelum memulai shalat berjamaah, imam harus menertibkan ...

a)pakaian
b)semua benar
c)shof/barisan
d)sarung dan peci

16.Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi shof untuk anak-anak perempuan adalah...

a)di belakang imam
b)di belakang makmum laki-laki dewasa
c)di depan shof perempuan dewasa
d)paling belakang

17.Hukum salat berjamaah adalah...

a)Mubah
b)Wajib
c)Sunnah Goiru Muakkadah
d)Sunnah Muakkadah

18.Sikap kecintaan kepada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku?

a)Saling mengingatkan kepada kebaikan
b)Segera menuju masjid saat waktu salat tiba
c)Suka belajar
d)Suka menjalin tali silaturrahmi

19.Hikmah shalat berjamaah juga dapat menimbulkan rasa...

a)benci
b)dengki
c)malas
d)saling menolong

20.Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada...

a)semua benar
b)laki-laki
c)wanita
d)anak kecil

21.Perhatikan hal-hal berikut ini:..

1. Fasih bacaan al-Qur'an
2. Berakal sehat
3. Ballig
4. Sudah mempunyai anak

Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam adalah...

a)1, 3, dan 4
b)1, 2, dan 4
c)2, 3, dan 4
d)1, 2, dan 3

22.Makmum masbuq adalah...

a)Orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surat al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama
b)Orang yang mendapatkan saf paling belakang saat salat berjamaah
c)Orang yang mengikuti imam dan sempat membaca surat al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama
d)orang yang datang paling akhir dalam salat berjamaah

23.Surya adalah anak yang disenangi oleh teman-temannya. Dia tidak memikirkan kemauannya sendiri, suka bersilaturrahmi. Surya juga menjadi siswa yang disayangi gurunya karena dia tidak pernah terlambat mengumpulkan tugasnya. Hal tersebut karena Surya mendapatkan keutamaan dari?

a)Melakukan salat sendirian
b)Menjadi makmum masbuq
c)Rajin belajar
d)Melakukan salat berjamaah

24.
a. Pak Yudi telah berusia 60 tahun. Bacaan ayat al-Qur'an Pak Yudi masih fasih. Tetapi Pak Yudi berada di saf paling belakang

b. Bu Aminah berusia 35 tahun. Bu Aminah berada di saf terdepan. Tetapi tidak fasih dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an.

c. Maulana berusia 15 tahun. Bacaan al-Qur'an Maulana fasih. Dan Maulana berada di saf paling depan.

d. Riki berusia 14 tahun. Dia berada di saf paling depan. Tetapi dia tidak fasih membaca ayat al-Qur'an.

Siapakah yang paling tepat untuk menjadi imam salat berjamaah?

a)Riki
b)Bu Aminah
c)Pak Yudi
d)Maulana

25.Sholat yang terdiri atas imam dan makmum disebut shalat ...

a)wajib
b)jamaah
c)fardu
d)sunah


Answer Key
1.a
2.b
3.d
4.c
5.c
6.c
7.b
8.a
9.b
10.b
11.c
12.d
13.b
14.a
15.c
16.d
17.d
18.b
19.d
20.b
21.d
22.a
23.d
24.d
25.b

Part II / Bagian II

1.Shalat berjamaah lebih utama dikerjakan di....

a)Rumah
b)Masjid
c)Kelas
d)Kantor

2.Shalat berjamaah terdiri dari.... Dan....

a)Imam, makmum
b)Ayah, ibu
c)Suami, istri
d)Ibu, anak

3.Jika imam salah mengenai jumlah rakaat, makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca....

a)Istigfar
b)Tahmid
c)Takbir
d)Tasbih

4.Dengan membiasakan shalat berjamaah maka hidup akan....

a)Terusik
b)Tersiksa
c)Damai
d)Gelisah

5.Shaff paling belakang di tempati oleh...

a)Perempuan dewasa
b)Laki-laki dewasa
c)Anak perempuan
d)Anak laki-laki

6.Shalat yang dilakukan bersama-sama disebut....

a)Shalat sunnah
b)Shalat wajib
c)Shalat berjamaah
d)Shalat munfarid

7.Berikut ini yang tidak termasuk hikmah shalat berjamaah adalah....

a)Menyebabkan pertikaian
b)Menyempurnakan shalat fardhu
c)Mempercepat persaudaraan
d)Menyempurnakan persudaraan

8.Syarat menjadi imam adalah....
a)Fasih bacaan Al Qurannya
b)Perempuan
c)Laki-laki
d)Anak kecil

9.Makmum wajib mengikuti...... Imam.

a)Gerakan
b)Suara
c)Bahasa
d)Pakaian

10.Membaca surat al-Fatihah dalam shalat termasuk .... shalat

a)syarat sah
b)rukun
c)sunnah
d)syarat wajib

11.Berikut ini orang-orang yang diwajibkan menjalankan shalat wajib, adalah.....

a)Orang gila
b)Pasien koma
c)Orang sakit
d)Balita

12.Kewajiban imam diantaranya, kecuali...

a)Membaca amin secara serentak
b)Memandu gerakan
c)Bacaannya fasih
d)Merapikan dan merapatkan shaff

13.Hukum shalat berjamaah adalah....

a)Makruh
b)Mubah
c)Fardhu kifayah
d)Sunnah muakkad

14.Makmum yang ketinggalan disebut...

a)Masbuq
b)Munfarik
c)Maklum
d)Munfarid
15.Shalat menurut bahasa artinya...

a)Doa
b)Patuh
c)Ingat
d)Takwa

16.Mendahului gerakan imam hukumnya....
a)Tidak sah
b)Sunnah
c)Wajib
d)Mubah

17.Hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan shalat disebut.... Shalat.

a)Sunnah
b)Rukun
c)Wajib
d)Syarat sah

18.Pahala shalat berjamaah adalah....

a)27 derajat
b)28 derajat
c)20 derajat
d)21 derajat

19.Shalat yang bacaannya keras/jahran adalah sahalat...

a)Magrib, ashar
b)Zuhur, isya'
c)Semua benar
d)Subuh, magrib, isya'

20.Shalat munfarid disebut juga salat....

a)Sendirian
b)Di rumah
c)Bersama
d)Berjamaah

Answer Key
1.b
2.a
3.d
4.c
5.c
6.c
7.a
8.a
9.a
10.b
11.c
12.a
13.d
14.a
15.a
16.a
17.d
18.a
19.d
20.a

Part III/ Bagian III
1.Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi shof untuk anak-anak perempuan adalah...

a)paling belakang
b)di depan shof perempuan dewasa
c)di belakang imam
d)di belakang makmum laki-laki dewasa

2.Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada...

a)laki-laki
b)semua benar
c)wanita
d)anak kecil

3.Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada rakaat kedua, maka makmum hendaknya...

a)mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah”
b)mengingatkan dengan batuk-batuk kecil
c)ikut berdiri sesuai gerakan imam
d)langsung duduk untuk tasyahhud awwal

4.Apabila suami istri ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka...

a)istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri suami
b)istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang suami
c)suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping kanan suami
d)istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami

5.Sebelum memulai shalat berjamaah, imam harus menertibkan ...

a)semua benar
b)pakaian
c)shof/barisan
d)sarung dan peci

6.Perhatikan hal-hal berikut ini:..
1. Fasih bacaan al-Qur'an
2. Berakal sehat
3. Ballig
4. Sudah mempunyai anak

Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam adalah...
a)1, 3, dan 4
b)2, 3, dan 4
c)1, 2, dan 3
d)1, 2, dan 4

7.Sholat yang terdiri atas imam dan makmum disebut shalat ...

a)wajib
b)jamaah
c)fardu
d)sunah

8.Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding £alat sendirian, yaitu...
a)17 derajat
b)47 derajat
c)37 derajat
d)27 derajat

9.Perhatikan hal-hal berikut ini...

1. Hujan lebat
2. Sakit
3. Tertinggal satu rakaat
4. Tidak mendapat saf depan

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah...

a)1 dan 2
b)2 dan 3
c)3 dan 4
d)1 dan 4

10.Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah...

a)tiga orang
b)dua orang
c)empat orang
d)satu orang

11.Saat imam membaca Surah Al-Fatihah, makmum hendaknya...

a)bercakap-cakap
b)bergurau
c)tertawa
d)mendengarkan

12.Makmum masbuq adalah makmum yang...

a)D. tidak mengikuti sholat-nya imam
b)menyesuaikan diri dengan imam
c)memisahkan diri dengan imam
d)ketinggalan sholat-nya imam

13.Hikmah shalat berjamaah juga dapat menimbulkan rasa...

a)malas
b)benci
c)dengki
d)saling menolong

14.Perhatikan pernyataan berikut ini...

1. Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca al-Qur'an
2. Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca al-Qur'an
3. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an
4. Pak Rosyid berumur 35 tahun dan fasih membaca al-Qur'an

Orang yang tepat dipilih menjadi imam sholat adalah...

a)Aminah
b)Umar
c)Rosyid
d)Farhan

15.Hukum melakukan sholat berjamaah adalah...

a)fardu kifayah
b)fardu ‘ain
c)ibadah mahdah
d)sunnah muakkadah

Answer Key
1.a
2.a
3.a
4.b
5.c
6.c
7.b
8.d
9.a
10.d
11.d
12.d
13.d
14.c
15.d

Part IV/ Bagian IV

1.Apabila makmum terdiri atas tiga orang, maka posisi imam berdiri...

a)di depan makmum
b)di belakang makmum
c)di sebelah kiri makmum
d)di sebelah kanan makmum

2.Perhatikan pernyataan berikut ini

1. Orang paling Fasih membaca al-Quran
2. Mengetahui tata cara mengerjakan shalat dan dapat melakukannya
3. Mengikuti imam
4. Tidak boleh mendahului gerakan imam

Pernyataan di atas yang menjadi syarat imam adalah....

a)2 dan 4
b)2 dan 3
c)1 dan 2
d)1 dan 3

3.Pada waktu hendak melaksanakan salat berjamaah, Raka melihat imam dan jamaah yang lain sedang melakukan tahiiyat awal. tindakan yang harus dilakukan Raka pada saat itu adalah memulai shalat dengan takbiratul ihram kemudian...

a)menunggu imam dan makmum berdiri
b)mempercepat gerakan ruku' i'tidal dan sujud
c)duduk dan membaca tahiyat awal bersama imam
d)salat secara munfarid karena ketinggalan
4.Bacaan yang dibaca setelah imam selesai membaca surat al-Fatihah adalah...

a)salam
b)basmalah
c)tasyahud
d)surat-surat pendek

5.Makmum harus mengikuti segala gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam karena hal tersebut termasuk...

a)syarat menjadi makmum
b)syarat menjadi imam
c)sunah dalam shalat berjamaah
d)tata cara dalam shalat berjamaah

6.Hendaknya imam mengeraskannya bacaan dalam shalat....

a)zuhur dan asar
b)subuh dan isya
c)isya dan zuhur
d)asar dan magrib

7.Yang menjadi rukun shalat di bawah ini adalah...

a)membaca tasyahud akhir
b)berwudu
c)membaca surat-surat pendek
d)menghadap kiblat

8.Rakaat seorang makmum masbuk akan terhitung apabila ia masih mendapatkan imam dalam keadaan....

a)membaca surat al-Fatihah
b)membaca wirid
c)membaca salam
d)membaca doa iftitah

9.Yang dilakukan ketika kita meninggalkan salah satu rukun shalat adalah...

a)tidak melakukan apa-apa
b)mengulangi salatnya lagi
c)menggantinya dengan sujud sahwi
d)menambah satu rakaat lagi

10.Berikut ini hal-hal yang disunahkan dalam shalat adalah...

a)tidak boleh ada gerakan lebih dari tiga kali berturut-turut
b)membaca tasyahud awal
c)beragama islam
d)menghadap kiblat

11.Meluruskan Shaf dan merapatkannya ketika shalat hukumnya....

a)mubah
b)fardhu 'ain
c)makruh
d)sunah
12.Apabila makmum terlambat yang sebaiknya dilakukan adalah...

a)mendahului gerakan imam
b)menunggu imam takbiratul ihram
c)mengikuti gerakan imam
d)menunggu imam selesai shalat

13.Apabila imam terlupa shalatnya, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan...

a)mengucapkan salam
b)menepuk belakang tangan kiri dengan tangan kanan
c)mengucapkan tasbih
d)menepuk pundak imam

14.Berikut ini yang bukan hal-hal yang dapat menjadi penghalang pelaksanaan shalat berjamaah di masjid adalah...

a)dikarenakan adanya hujan lebat
b)malas dan mengantuk
c)dalam kondisi tidak nyaman
d)dalam keadaan sakit yang parah
15.Salah satu syarat sah menjadi imam adalah....

a)dapat menjadi makmum
b)fasih membaca al-Quran
c)dapat menjaga amanah
d)mengetahui hukum islam

16.salah satu manfaat melaksanakan shalat adalah...

a) yakin dan tenang dalam menjalani kehidupan
b) mendapat penghormatan dari masyarakat
c) menambah harta benda
d) menambah beban hidup

17.Menertibkan shaf sebelum shalat berjamaah dimulai adalah...

a) makmum
b) ustadz
c) imam
d) takmir masjid

18.Melaksanakan shalat berjamaah sangat dianjurkan untuk dilakukan karena hukum melaksanakan shalat jamaah adalah...

a) sunah muakkad
b) sunah ghairu muakkad
c) mubah
d) wajib

19.Setelah shalat melaksanakan berjamaah, imam dianjurkan...

a) melaksanakan salat sunah
b) membaca al-qur'an
c) naik ke mimbar untuk berpidato
d) menghadap ke arah makmum

20.Pahala shalat yang mendapatkan keutamaan sebesar 27 derajat adalah salat yang dilaksanakan secara...

a) Munfarid
b) Qashar
c) Jamaah
d) Jama'

Answer Key
1.a
2.c
3.c
4.d
5.a
6.b
7.a
8.a
9.c
10.b
11.d
12.c
13.c
14.b
15.b
16.a
17.c
18.a
19.d
20.c

Part V/ Bagian V

1.sholat yang dilakukan secara bersama-sama minimal oleh dua orang yaitu imam dan makmum, merupakan pengertian dari

a)sholat munfarid
b)sholat jamaah
c)sholat idul fitri
d)sholat ashar
2.أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات إماما لله تعالى

Apakah arti lafaz niat di atas?

a)Sahaja aku solat fardhu Isyak empat rakaat kerana Allah Taala.
b)Sahaja aku solat fardhu subuh dua rakaat kerana Allah Taala.
c)Sahaja aku solat fardhu sbuh dua rakaat sebagai makmum kerana Allah Taala.
d)Sahaja aku solat fardhu maghrib tiga rakaat sebagai imam kerana Allah Taala.

3.Sekiranya ada dua orang atau lebih makmum, kedudukan mereka adalah di ____________ imam.

a)kanan
b)hadapan
c)belakang
d)kiri

4.Shalat yang dilakukan sendirian disebut shalat …

a)Qashar
b)Jama'
c)Munfarid
d)Munqathi'

5.shalat apa saja yang dilakukan dengan berjamaah ....

a)Semua jawaban Benar
b)Shalat Isya'
c)Shalat Subuh
d)Shalat dzuhur

6.Makmum yang datang terlambat dan menemukan imam telah ruku’ pada raka’at pertama, dikenal dengan istilah makmum ….

a)Munfarid
b)Masbuk
c)Mufarriq
d)Marfu'
7.Hukum melaksanakan shalat berjama'ah adalah sunnah mu'akad, arti dari sunnah mu'akad adalah....

a)boleh dilaksanakan
b)harus
c)makruh untuk dilaksanakan
d)sunnah yang dianjurkan

8.Dibawah ini yang tidak termasuk syarat sah mendirikan shalat berjama

a)ada makmum
b)shalat berjama'ah dilaksanakan di majlis yang berbeda
c)ada Imam
d)makmum berniat mengikuti imam

9.Shaf bagi kaum laki-laki dalam shalat berjamaah yang paling utama adalah....

a)Berada paling belakang
b)Berada paling depan
c)Berjajar dengan shaf perempuan
d)Bebas dimana saja

10.Berjamaah sekuang-kurangnya 2 orang iaitu......

a)Kedua-dua menjadi makmum
b)Seseorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum
c)Solat bersendirian
d)kedua-dua menjadi iman

11.Berikut ialah syarat sah sholat berjamaah KECUALI

a)Makmum berada dibelakang imam.
b)Lelaki yang baligh makmum pada imam perempuan
c)makmum tidak mendahului imam.
d)Makmum berniat mengikut imam

12.Sholat menurut bahasa artinya adalah....

a)Mengabdi
b)Bersimpuh
c)Berdoa
d)Menyembah

13.Pahala solat berjemaah adalah

a)17 kali ganda
b)27 kali ganda
c)20 kali ganda
d)10 kali ganda

14.Jika kita menjadi makmum masbuq dalam shalat berjamaah dan shalat sudah dimulai, seharusnya....

a)Menunggu imam berdiri tegak karena mendapati imam sedang sujud
b)Segera menirukan dan mengikuti apapun gerakan imam
c)Memperhatikan jumlah rakaat yang diselesaikan imam
d)Menunggu imam selesai melaksanakan shalat

15.Imam membaca sirri (di lirihkan) bacaan surat alfatihah dan surat pendeknya pada saat....

a)Shalat subuh
b)shalat maghrib
c)Shalat isya'
d)Shalat dhuhur

16.Apabila imam lupa dalam mengerjakan rukun sholat, maka yang dilakukan makmum laki-laki adalah....

a)Membaca istighfar
b)Membaca Hamdalah
c)Membaca Tasbih
d)Membaca Basmalah

17.Berikut adalah syarat-syarat sah solat berjamaah kecuali

a)Makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam
b)Niat mengikut imam dan makmun
c)Makmum mengetahui pergerakan Iman
d)Makmum niat mengikut Imam

18.Izzat ingin solat berjemaah dengan Faiz. Izzat menjadi imam di masjid. Kemudian, Faiz berniat sebagai makmum di rumahnya.
Adakah sah solat berjemaah tersebut?

a)Haram
b)Sah
c)Sunat
d)tidak sah

19.Berikut adalah syarat-syarat menjadi imam KECUALI

a)makmum menyakini sahnya solat imam.
b)Imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan.
c)imam membaca al-Fatihah dengan bacaan yang fasih.
d)berbakat dalam nyanyian islami

20.Dibawah ini yang bukan merupakan halangan dalam melaksanakan shalat berjama'ah adalah....

a)hujan deras
b)sakit
c)angin kencang
d)malas

21.Salah satu syarat utama menjadi imam menurut tabel diatas adalah....

a)Fasih membaca Al Qur’an
b)Tokoh di masyarakat
c)Laki-laki
d)Lebih tua berdasarkan penampilannya

22.kedudukan seorang makmum perempuan jika solat berjemmah dengan sekumpulan jemaah lelaki ?

a)Di hadapan makmum lelaki
b)Bersebelahan makmum lelaki
c)Di belakang makmum lelaki
d)Tidak solat

23.Posisi berdiri makmum laki-laki jika sendiri adalah ….

a)Di depan Imam
b)Sisi Kanan sejajar imam
c)Sisi kiri sejajar imam
d)Di Belakang Imam
24.
1. Perhatikan salat-salat berikut ini !

1) Salat Subuh
2) Salat Zuhur
3) Salat Asar
4) Salat Magrib
5) Salat Jum’at
6) Salat Idul Adha

Diantara salat – salat tersebut yang bacaan Surat al-Fatihah dan Surat pendeknya pada rakaat pertama dan ke dua dibaca sirr (lirih) oleh imam adalah jamaah salat ... .

a)5 dan 6
b)1 dan 2
c)4 dan 5
d)2 dan 3

25.Cara makmum perempuan mengingatkan imam yang lupa adalah ....

a)membaca astagfirullahal adzim
b)pura-pura batuk sebanyak 2 kali
c)menepuk tangan sebanyak 2 kali
d)membaca subhanallah

Answer Key
1.b
2.d
3.c
4.c
5.a
6.b
7.d
8.b
9.b
10.b
11.b
12.c
13.b
14.b
15.d
16.c
17.b
18.d
19.d
20.d
21.a
22.c
23.b
24.d
25.c 

Demikian latihan soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) Materi  Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah kelas 7/VII SMP/MTS Kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. 

Post a Comment for "105 Kumpulan Contoh Soal Penilaian Harian (PH) dan Ulangan Harian (UH) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) Materi Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah Kelas 7/VII SMP/MTS Kurikulum 2013 dan Jawabannya. Lengkap."